19.01.2024 r. III GMINNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK // 08.02.2024 r. UDZIAŁ POCZTU SZTANDAROWEGO W GMINNYCH OBCHODACH 104 ROCZNICY POWROTU KASZUB DO MACIERZY //
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Rodzice!

Rekrutacja do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 odbywa się na zasadach, które określone zostały w:
⦁ ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.);
⦁ zarządzeniu Nr 10/2020 Burmistrza Kartuz z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych dla których Gmina Kartuzy jest organem prowadzącym;
⦁ uchwale nr XXII/209/2020 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kartuzy uwzględnianych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dla kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy;
⦁ uchwale Nr XXXIII/372/2017 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kartuzy.
Przedstawione poniżej kryteria i terminy dotyczą wyłącznie rodziców, którzy po raz pierwszy zapisują swoje dziecko do przedszkola/punktu przedszkolnego/oddziału przedszkolnego w SP
w Gminie Kartuzy lub chcą zmienić przedszkole.
Kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu odbywa się na podstawie deklaracji rodziców o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danej placówki (w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego).
Postępowanie rekrutacyjne do placówek wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021 przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu. Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, czyli urodzone w latach 2014-2017 oraz dzieci powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest wyłącznie na wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka.
Wniosek o przyjęcie do przedszkola można złożyć do nie więcej niż 3 wybranych placówek wychowania przedszkolnego.
We wniosku określa się kolejność wybranych przedszkoli, od najbardziej preferowanych do najmniej preferowanych. Na każdym ze składanych wniosków rodzic zobowiązany jest określić taką samą preferowaną kolejność.
Wnioski można pobrać ze strony internetowej placówki lub bezpośrednio w danej placówce.

KRYTERIA w postępowaniu rekrutacyjnym do PRZEDSZKOLA, INNEJ FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO i ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO w SP

⦁ W pierwszej kolejności na wolne miejsca w placówkach wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Kartuzy.
⦁ W przypadku gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Kartuzy jest większa niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:
⦁ wielodzietność rodziny kandydata (należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci)
⦁ niepełnosprawność kandydata,
⦁ niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
⦁ niepełnosprawność obojga z rodziców kandydata,
⦁ niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
⦁ samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (należy przez to rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem),
⦁ objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria ustawowe ww. mają jednakową wartość.
⦁ W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:
L.p. Kryterium Tak Nie
1. Kandydat, którego oboje rodziców/prawnych opiekunów pracuje (na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej), prowadzi działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne, uczy się w systemie dziennym. Kryterium stosuje się również do rodzica/prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko. (zaświadczenie)
2. Kandydat, który w roku rekrutacji podlega obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego.
3. Odległość od miejsca zamieszkania kandydata do przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego/oddziału przedszkolnego nie przekracza 3 km (oświadczenie).
4. Kandydat posiada rodzeństwo w przedszkolu/innej formie wychowania przedszkolnego/oddziale przedszkolnym lub w szkole (kryterium tego nie można zaznaczyć jeżeli rodzeństwo kandydata kończy etap przedszkolny/etap szkolny i w roku szkolnym na który przeprowadzana jest rekrutacja nie będzie już uczęszczało do tej placówki) (oświadczenie)
5. Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu wynosi minimum 8 godzin (oświadczenie).
6. Kandydat, którego oboje rodziców/opiekunów prawnych (rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko) w rocznym zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu za ostatni rozliczony rok podatkowy lub poprzedni wskazuje miejsce zamieszkania na terenie Gminy Kartuzy (kandydat, którego jeden rodzic/opiekun prawny wykonujący rolniczą działalność lub studiujący/uczący się w systemie dziennym nie podlega ocenie według tego kryterium, przyznaje się punkty jeżeli wykaże, że miejscem jego zamieszkania jest Gmina Kartuzy). (kserokopia zeznania podatkowego)

4. Kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego mają przypisaną liczbę punktów.
⦁ Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Kartuzy mogą być przyjmowani do placówek wychowania przedszkolnego, jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, dana placówka wychowania przedszkolnego dysponuje nadal wolnymi miejscami.

W celu potwierdzenia kryteriów rekrutacyjnych niezbędne jest złożenie przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka łącznie z wnioskiem stosownych dokumentów i oświadczeń;
⦁ Dokumenty wymagane do wniosku składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonej zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu;
⦁ Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka.
⦁ Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.


Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
a także terminy składania dokumentów do placówek wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kartuzy
- określa załącznik nr 1 do zarządzenia nr 10/2020 Burmistrza Kartuz
z dnia 30 stycznia 2020 r.

 

Na podstawie art. 158 ust. 6, 7, 8 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:

⦁ w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych rodzic/prawny opiekun ma możliwość wystąpić do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej placówki wychowania przedszkolnego,
⦁ w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do danej placówki wychowania przedszkolnego,
⦁ w terminie 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia rodzic/prawny opiekun może złożyć do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
⦁ w terminie 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, dyrektor rozpatruje odwołanie,
⦁ na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.


UWAGI KOŃCOWE

⦁ Deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej należy złożyć w terminie od 20 lutego do 28 lutego 2020 r. Deklaracje złożone po tym terminie lub wnioski złożone po terminach rekrutacji wyznaczonych wyżej, nie będą rozpatrywane.
⦁ Postępowanie uzupełniające prowadzi się wyłącznie w przypadku gdy placówka wychowania przedszkolnego, po zakończeniu składania wniosków, ich weryfikacji, ogłoszeniu list zakwalifikowanych oraz list przyjętych do przedszkoli, dysponuje wolnymi miejscami.
⦁ Kandydatów zamieszkałych poza terenem Gminy Kartuzy można przyjąć do placówek wychowania przedszkolnego, jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, placówki będą nadal dysponowały wolnymi miejscami. W przypadku, gdy liczba kandydatów spoza Gminy Kartuzy jest większa od liczby wolnych miejsc, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne stosując kryteria opisane powyżej.
⦁ W terminie od 17 kwietnia 2020 r. do 24 kwietnia 2020 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych mają obowiązek potwierdzenia wyboru konkretnej placówki wychowania przedszkolnego.
⦁ Listy dzieci zakwalifikowanych nie są tożsame z listami dzieci przyjętych do placówki wychowania przedszkolnego. Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych jest potwierdzenie uczęszczania do danej placówki w roku szkolnym 2020/2021.
W przypadku braku potwierdzenia woli uczęszczania dziecka ze strony rodziców przyznane miejsce uznaje się za zwolnione.

 

 

 

 

Data dodania: 2018-12-28 09:49:53
Data edycji: 2020-05-27 15:35:27
Ilość wyświetleń: 1157

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej